10 thoughts on “หลวงพ่อธัมมชโย DSI เคยกล่าวไว้ว่าป่วยจริง!!

  1. Pingback: หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย กับ DSI ตอนที่ 1 | กรณี ธรรมกาย

  2. Pingback: กรณีธรรมกาย : หลวงพ่อธัมมชโย กับความไม่ชอบธรรม ตอนที่ 1 | กรณี ธรรมกาย

  3. Pingback: กรณีธรรมกาย : รวมความไม่ชอบธรรมต่อหลวงพ่อธัมมชโย | กรณี ธรรมกาย

  4. Pingback: กรณีธรรมกาย : ศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยเยียวยาสหกรณ์แล้ว ถอนฟ้องแล้ว | กรณี ธรรมกาย

  5. Pingback: กรณีธรรมกาย : ศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยเยียวยาสหกรณ์ และ สหกรณ์ถอนฟ้องแล้ว | กรณี ธรรมกาย

  6. Pingback: กรณีธรรมกาย : เหตุใดดีเอสไอจึงเปลี่ยนคำพูด? | กรณี ธรรมกาย

  7. Pingback: กรณีธรรมกาย : ตอบโจทย์เรื่องพระธัมมชโย “เคลียร์” ข้อข้องใจ “คำสอนธรรมกาย” บิดเบือน.. |

  8. Pingback: กรณีธรรมกาย : ตอบโจทย์เรื่องพระธัมมชโย “เคลียร์” ข้อข้องใจ “คำสอนธรรมกาย” บิดเบือน.. |

  9. Pingback: กรณีธรรมกาย : ตอบโจทย์เรื่องพระธัมมชโย “เคลียร์” ข้อข้องใจ “คำสอนธรรมกาย” บิดเบือน.. |

  10. Pingback: กรณีหลวงพ่อธัมมชโย dsi : รวมความไม่ชอบธรรมต่อพระธัมมชโย วัดพระธรรมกาย | กรณี ธรรมกาย

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s